MILJARDEN AAN SUBSIDIES LIGGEN VOOR U KLAAR

Door Technische Unie
24 mei 2022
Technische Unie

Wilt u (of uw klant) investeren en innoveren op het gebied van CO2-reductie? Maak dan gebruik van de ruime overheidssubsidies voor de financiering van dit project.

Dit jaar stelt de overheid meer dan €13 miljard ter beschikking aan innovatieve projecten waarin CO2-vermindering centraal staat. Dit moet bijdragen aan het ambitieuze doel van minimaal 55% uitstootvermindering in 2030 (ten opzichte van 1990).

Voor woningbouw, utiliteit en industrie

Of het nu gaat om woningbouw, utiliteit of industrie, er zijn allerlei subsidies beschikbaar. Let bij de interessante mogelijkheden wel goed op de voorwaarden, looptijden en budgetten! De vraag naar deze subsidies is groot. Dus wees er op tijd bij!

 

Subsidies voor CO2-reductie

Voor deze regeling is het belangrijk dat uw energiebesparende apparaten en isolatiematerialen op de subsidielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komen. Uw klanten zien dan dat ze met de aanschaf en installatie van uw product voor hun bestaande bouw in aanmerking komen.

Fabrikanten, importeurs, leveranciers, bouwbedrijven en installatiebedrijven kunnen deze producten aanmelden:

 • Isolatiematerialen
 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Hoogrendementsglas

In 2022 is hiervoor € 228 miljoen budget beschikbaar.

Sommige zakelijke gebruikers kunnen ook subsidie krijgen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. In 2022 is daar 30 miljoen budget beschikbaar.

Looptijd: tot 2030 (jaarlijks nieuw budget beschikbaar)

Lees meer over ISDE op RVO.nl >> 

Werkt u met minimaal 2 andere bedrijven samen aan een complete oplossing die bijdraagt aan het Klimaatakkoord? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de MOOI-subsidie. CO2-reductie hoeft daarbij niet centraal te staan; ook andere grote innovaties die bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030, komen hiervoor in aanmerking.  

Het totale budget voor de MOOI-subsidie in 2022 is € 81,4 miljoen. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de 3 hoofdthema’s:

 • Elektriciteit: € 21 miljoen
 • Gebouwde omgeving: € 39,4 miljoen
 • Industrie: € 21 miljoen

Dat het gaat om grote projecten blijkt onder meer uit de voorwaarde dat de kosten voor subsidie minimaal € 2 miljoen moeten zijn. U ontvangt per project maximaal € 4 miljoen voor de thema’s elektriciteit en industrie. Voor de gebouwde omgeving is zelfs maximaal € 7 miljoen per MOOI-project beschikbaar.

Looptijd: 1 juli 2022 – 6 september 2022

Lees meer over MOOI op RVO.nl >> 

Als u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie onderzoekt, dan kunt u TSE-subsidie aanvragen. Ook haalbaarheidsstudies van een project dat de CO2-uitstoot in 2030 (of eerder) vermindert met uitontwikkelde technologie komen in aanmerking.

Met deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor 3 typen studies:

 • Haalbaarheidsstudie (voorafgaand aan een pilotproject dat een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden test)
 • Milieustudie (ter voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder onderzoek en ontwikkeling vallen)
 • Vergelijkbare studie (ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie, die niet onder een milieustudie valt)

Looptijd: 1 april 2022 – 31 maart 2023

Lees meer over TSE op RVO.nl >>

DEI+ is voor bedrijven die:

 • Minder energie willen gebruiken in het productieproces;
 • Een innovatieve techniek ontwikkelen waarmee minder CO2 wordt uitgestoten;
 • Met een nieuwe dienst de energietransitie (overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) ondersteunen;
 • Investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie;
 • Op grote schaal nieuwe producten of materialen maken uit afval.

Het totale budget voor pilot- en demonstratieprojecten is € 58,6 miljoen. Het maximale subsidiebedrag per project is € 15 miljoen. Dit is afhankelijk van:

 • Projectomvang
 • Bedrijfsgrootte
 • Thema

Daarbij gaat het in 2022 over de volgende thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (aanvullend budget: € 9 miljoen)
 • Afvang, gebruik en opslag van CO2
 • Circulaire Economie
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie
 • Flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector.

Looptijd: 1 april 2022 – 4 oktober 2022

Lees meer over DEI op RVO.nl >>

Bedrijven met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030 (of eerder), komen in aanmerking voor de HER+. Daarbij gaat het om deze duurzame energiebronnen:

 • Energie uit water (waterkracht, aquathermie, osmose)
 • Zonne-energie
 • Windenergie, geothermisch (bodem)
 • Verbranding en vergassing van biomassa
 • Vergisting van biomassa

Maar het betreft niet alleen de productie van duurzame energie, maar ook innovaties die bijdragen aan de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), zoals:

 • CO2-afvang en -opslag (CCS)
 • Vormen van waterstofproductie
 • Benutting van restwarmte

Het is belangrijk dat uw innovatie bespaart op toekomstige uitgaven aan subsidies. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u aanvraagt. Het totale budget is €20 miljoen en er is geen maximum subsidiebedrag.

Looptijd: 1 april 2022 – 4 oktober 2022

Lees meer over HER+ op RVO.nl >>  

De SDE++ is gericht op grootschalige productie van hernieuwbare energie en verlaging van de CO2-uitstoot. Bedrijven die zelf de technologie toepassen of de duurzame energiedrager gebruiken, komen in aanmerking voor deze regeling.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Zonnepaneelsysteem op een dak
 • Grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand
 • Afvangen van CO2 bij uw bedrijf voor gebruik in de glastuinbouw

Het budget voor 2022 bedraagt € 13 miljard. De hoogte van de subsidie hangt af van diverse factoren, waaronder:

 • De gemeten productie van elektriciteit, warmte, groen gas of waterstof
 • De vermindering in CO2-uitstoot
 • De kostprijs van de toegepaste techniek, verminderd met de opbrengsten

Looptijd: 28 juni 2022 – 6 oktober 2022

Lees meer over SDE++ op RVO.nl >> 

Bedrijven met maximaal 250 werknemers en €50 miljoen omzet die energie willen besparen en meer verduurzamen, kunnen aanspraak maken op de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Daarmee kunt u een adviseur inhuren voor:

 • Energieadvies op maat
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van dat advies

Het subsidiebudget voor deze regeling is in totaal € 28,2 miljoen. Per aanvraag geldt:

 • 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) wordt vergoed;
 • Het maximale subsidiebedrag is € 2.500;
 • Een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750 voor het energieadvies.

Zoekt een adviseur bijvoorbeeld voor u uit of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw duurzame investeringen? En verzorgt deze ook de subsidieaanvraag voor de investering zelf? Dan komen de kosten van de adviseur in aanmerking voor SVM-subsidie. De bijbehorende investeringskosten van de aanpassingen zelf worden niet door deze regeling vergoed.

Looptijd: 1 oktober 2021 – 30 september 2022

Lees meer over SVM op RVO.nl >>

Heeft u advies nodig of wilt u geholpen worden bij de aanvraag een van bovenstaande subsidies? Bijvoorbeeld in welke fase en onder welke voorwaarden u deze het beste kunt aanvragen. Neem dan contact op met een gespecialiseerde adviseur. En vergeet daarbij niet om ook deze kosten in te dienen (zie laatstgenoemde subsidie).

Bent u werkzaam binnen de industrie? Bekijk dan hier welke energiebesparende mogelijkheden en subsidies er voor u zijn.