WET- EN REGELGEVING

Technische Unie
15 februari 2022
author-image

Technische Unie gaat ervan uit dat onze leveranciers wet- en regelgeving geïdentificeerd hebben die op hun organisaties van toepassing is.

Wetgeving van verschillende niveaus, bijvoorbeeld:

  • Vergunningen afgegeven aan de organisatie (indien van toepassing);
  • Nationale wetgeving;
  • Europese verordeningen, richtlijnen of besluiten (CE-richtlijnen);
  • ‘Semi-wetgeving’.

Onder ‘semi-wetgeving’ verstaan we voor het gemak alle afspraken die gehanteerd worden als stand der techniek. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Publicaties uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen zoals o.a. de PGS 15;
  • Milieu en industrie of vanuit de IPPC in BBT en BREF -documenten;
  • Convenantafspraken;
  • Arbocatalogi.

Zijn de CE-richtlijnen van toepassing op uw producten?

1. De producten die u aan TU levert worden frequent gecontroleerd op CE kenmerken. Hiervoor is het noodzakelijk dat u doorgeeft of CE-richtlijnen van toepassing zijn op de producten die u aan TU levert. Via het leveranciersportaal kunt u achterhalen voor hoeveel artikelen u deze informatie al heeft doorgegeven.

2. U bent ingelogd en bevind zich op de startpagina. Ga naar ‘Dashboard’

3. Scroll naar ‘CE-markering onbekend’

4. Klik op het getal in veld ‘Onbekend’

5. U opent nu een Excel bestand met artikelen die u aan TU levert. Sla het op.

6. Bewerk het en geef aan in de kolom CE-markering met Ja/Nee of een CE-richtlijn van toepassing is

7. Sla het bestand op en stuur het vervolgens naar PIM@technischeunie.com.

8. De afdeling Productinformatiemanagement (PIM) zorgt voor verdere verwerking en u kunt via ‘Dashboard’ de wijzigingen zien. Daarnaast beschikken onze medewerkers vanaf dat moment weer over de actuele informatie voor de CE-controles.

Gevaarlijke stoffen

Belangrijke informatie als u gevaarlijke stoffen levert aan Technische Unie. Levert u gevaarlijke stoffen? Als u het niet zeker weet, lees dan zeker verder. Maar het is het goed te weten dat Technische Unie hierin beleid voert en wet- en regelgeving naleeft

Wat vragen wij van u?

Uw medewerking om als ketenverantwoordelijke aan wet- en regelgeving te voldoen. Dat houdt in dat wij voorafgaand aan de levering van gevaarlijke stoffen in het bezit dienen te zijn van een veiligheidsinformatieblad (VIB). Een VIB wordt ook wel Material Safety Data Sheet(MSDS) genoemd. Wilt u dit in PDF vorm opsturen naar VIB@technischeunie.com?

Het kan voorkomen dat wij bij ontvangst in onze distributiecentra constateren dat het artikel van een VIB voorzien had moeten zijn, terwijl het dat nog niet is. Wij kunnen pas overgaan tot verdere levering in de keten zodra wij het VIB hebben ontvangen.

Waaraan moet dit veiligheidsinformatieblad voldoen?

Dit moet:
• ongevraagd en gratis verstrekt worden
• voorafgaand aan de levering opgestuurd zijn
• geschreven zijn in de Nederlandse taal
• voldoen aan de laatste wetswijziging
• bovenstaande geldt ook voor eventuele updates
• het veiligheidsblad moet te matchen zijn met uw of ons artikelnummer

Onduidelijk of iets een gevaarlijke stof is?

In dat geval is het noodzaak in eerste instantie gegevens op te vragen bij uw leverancier. Als u zelf niet de producent bent vindt u de gegevens in het veiligheidsinformatieblad (VIB). Mocht u nu nog twijfelen, neem dan contact op met onze veiligheidsadviseur via VIB@technischeunie.com

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen zijn onder andere te herkennen aan vervoersetiketten of symbolen op het verpakkingsetiket. Die staan ook in het VIB vermeld.

Daarnaast beschouwen we alles wat in een spuitbus zit als een gevaarlijke stof. Niet om wat er in zit, maar wel vanwege de houder zelf. Deze kan ontploffingsgevaar opleveren. Gevaarlijke stoffen zijn onder andere te herkennen aan vervoersetiketten of symbolen op het verpakkingsetiket.

Enkele voorbeelden: 

Wat is er zo gevaarlijk aan?

Gevaarlijke stoffen vormen:
• risico's of hinder voor mens, dier en milieu.
• veiligheidsrisico’s zoals brand of explosie.
• gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zoals vergiftiging.
• zonder dat we het in de gaten hebben na langdurige lage blootstelling gezondheidsrisico’s. Deze kunnen uiteindelijk leiden tot o.a. chronische ziektes, kanker of onvruchtbaarheid.

Wet- en regelgeving

Het handelen in gevaarlijke stoffen brengt verplichtingen met zich mee. De hele keten moet voldoen aan voorschriften m.b.t. registratie, opslag en vervoer. Te beginnen bij de producent en leverancier. Verwijzing naar de meest voorkomende wet- en regelgeving waar Technische Unie aan refereert staat hieronder bij: “Informatie wet- wet en regelgeving”.

Beleid Technische Unie

Technische Unie wil géén gevaarlijke stoffen opslaan en vervoeren die groter zijn dan de maximale LQ hoeveelheid. LQ staat voor Limited Quantities ofwel gelimiteerde hoeveelheden. De maximale LQ hoeveelheid van de binnenverpakking is per UNnummer bepaald. Dit UNnummer vind u in het veiligheidsinformatieblad, rubriek 14 of in het ADR artikel 3 tabel A. Als aan de gevaarlijke stof geen UNnummer is toegekend is LQ niet van toepassing.

Informatie wet- en regelgeving

REACH verordening - EG-1907/2006 (Registratie, Evaluatie, Acceptatie Chemische stoffen) Met onderwerpen als:
• Doelgroepen,
• Verplichtingen
• Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/vraag-en-antwoord/wat-is-reach Heeft u (nog meer) hulp nodig? http://reachhelpdesk.nl/

De CLP verordening van EU- GHS 1272/2008 (Classification, Labeling, Packaging) Eisen met betrekking tot:
• Rollen en verplichtingen
• Indeling van stoffen
• Etikettering
• Verpakkingen
• Veiligheidsinformatieblad (VIB)
Meer informatie: http://stoffen-info.nl/websites-onderwerpen/helpdesk-clp-eu-ghs/

Het ADR, Europese overeenkomst m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen Onderwerpen als:
• UNnummers in hoofdstuk 3 tabel A (LQ hoeveelheden staan in kolom 7a)
• LQ, limited Quantities, verpakkingen en etikettering en kenmerking, hoofdstuk 3.4  (ADR in PDF te downloaden. Zie rechter kolom).