WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN (WKB) PER 1 JULI 2023

Door Technische Unie
18 december 2022
Technische Unie

Energie-efficiënte gebouwen horen bij de energietransitie. Daarom gaat per 1 januari 2023 de Wet kwaliteitswaarborging voor het bouwen (Wkb) in. Dit betekent dat gebouwen bij oplevering moeten voldoen aan bepaalde bouwregelgeving en er ook streng op wordt gecontroleerd.

Nieuwbouw moet aan behoorlijk wat eisen voldoen.  Gebouwen moeten een zo laag mogelijk energieverbruik hebben en brandveilig zijn. Nu wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil de overheid hiervoor zorgen. 

Wkb gaat stapsgewijs in vanaf 1 januari 2023

De Wkb gaat vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden.  Vanaf 2026 volgen de andere gebouwen. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Doel van de Wkb

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Met bouwfouten bedoelt de overheid bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook maken bouwbedrijven straks minder kosten voor het herstel van bouwfouten, omdat bouwers zelf al veel moeten controleren tijdens de bouw. Dit scheelt ook weer werk voor onafhankelijke kwaliteitscontroleurs.

Belangrijkste veranderingen Wkb

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken. 
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.